STATUT

 STOWARZYSZENIE   

 PARLAMENT WIEJSKI 

STATUT

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zawiązuje się ogólnokrajowe stowarzyszenie zwykłe, które przyjmuje nazwę: Stowarzyszenie Parlament Wiejski,  w dalszych postanowieniach Regulaminu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla wspierania władzy, w tym przede wszystkim ustawodawczej, w zakresie obrony wspólnych interesów mieszkańców obszarów wiejskich, w tym rolników, a ponadto podejmowania wyzwań i rozwiązywania problemów związanych z  żywnością i produktami nieżywnościowymi pochodzenia rolniczego.

3. Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Olszany, w gminie Jasieniec w powiecie grójeckim. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może także działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2019.713 t. j. z dnia 17.04.2019) oraz niniejszego Regulaminu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

MISJA, CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7. Misją Stowarzyszenia jest skuteczne wpływanie na decyzje władz publicznych w zakresie rozwiązywania problemów obszarów wiejskich, w tym rolnictwa, a ponadto problemów związanych z żywnością i z produktami nieżywnościowymi pochodzenia rolniczego.

8. Celem strategicznym Stowarzyszenia jest doprowadzenie do tego, aby w składzie polskiego  Parlamentu  parytet przedstawicieli reprezentujących interesy obszarów wiejskich i rolników wzrósł do poziomu co najmniej 20% w perspektywie 3 kadencji. Pośrednim celem Stowarzyszenia jest uzyskanie w oczach polskiego Parlamentu statusu organizacji pozarządowej jako ważnego ośrodka opiniotwórczego dla wspierania bieżących prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, a także zbudowanie wizerunku organizacji o charakterze „kuźni” dla utalentowanych działaczy społecznych, potrafiących skutecznie reprezentować interesy mieszkańców obszarów wiejskich.

9. Stowarzyszenie będzie dążyć do realizacji swoich celów poprzez następujące działania, środki i struktury wewnętrzne:

a) utworzenie, a następnie administrowanie dwoma wewnętrznymi organami pomocniczymi: Izbą Niższą Parlamentu Wiejskiego i Izbą Wyższą Parlamentu Wiejskiego, których główną rolą ma być zgłaszanie do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej pomysłów, postulatów, założeń ustawowych, projektów legislacyjnych, itp., a ponadto opiniowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie problematyki wiejskiej i sektora rolno-spożywczego,

b) promowanie szerokiego członkostwa w Stowarzyszeniu wśród przedstawicieli  środowisk wiejskich z całego kraju, a także wśród ekspertów różnych obszarów wiedzy związanej z obszarami wiejskimi, rolnictwem, żywnością i produktami nieżywnościowymi pochodzenia rolniczego,

c) promowanie na wszelkich forach społecznych i politycznych delegatów izb Parlamentu Wiejskiego jako potencjalnych kandydatów do powszechnych wyborów parlamentarnych,

d) organizowanie działań edukacyjnych i szkoleniowych dla członków Stowarzyszenia, szczególnie dla delegatów do Izby Niższej Parlamentu Wiejskiego i Izby Wyższej Parlamentu Wiejskiego, w celu podnoszenia sprawności organizacyjnej, komunikacji, umiejętności prowadzenia debat, rozwiązywania konfliktów, umiejętności budowania kompromisów, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i powiązanych kompetencji.

e) organizowanie debat, warsztatów, konferencji i spotkań informacyjnych dla osób nie będących członkami Stowarzyszenia w celu prezentowania sposobu funkcjonowania Stowarzyszenia, podejmowanych przez Stowarzyszenie działań i inicjatyw, a także w celu zachęcania do przystąpienia do Stowarzyszenia,

e) prowadzenie działań komunikacyjnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i w strukturach Unii Europejskiej, mających na celu budowanie wizerunku Stowarzyszenia, jako organizacji demokratycznej, transparentnej, funkcjonującej ponad podziałami politycznymi.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

10. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) jest mieszkańcem obszarów wiejskich, lub jest rolnikiem, lub jest ekspertem w zakresie problematyki obszarów wiejskich, w tym rolnictwa,  i/lub  problematyki żywności i produktów nieżywnościowych pochodzenia rolniczego,

b) złoży deklarację członkowską na piśmie.

12. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

14. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój obszarów wiejskich, rolnictwa, sektora produkcji żywności lub rolniczej produkcji nieżywnościowej.

16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

17. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, a także w wyborach do Izby Niższej Parlamentu Wiejskiego lub Izby Wyższej Parlamentu Wiejskiego,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek.

19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach

Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

22. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

- z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

- z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,

- na pisemny wniosek 10 członków Stowarzyszenia,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka.

23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego

Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

24. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

25. Kadencja i wybieralność władz:

a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem ppkt. c).

b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej, niż przez dwie kadencje.

c) Prezes Zarządu pierwszej kadencji jest wybierany w drodze uchwały członków-założycieli, a pozostali członkowie Zarządu pierwszej kadencji są wybierani przez Prezesa Zarządu spośród członków w terminie 3 miesięcy od początku pierwszej kadencji.

26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

27. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

28. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

29. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

30. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

31. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem głosowania w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia.

32. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian Regulaminu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na

rzecz Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

34. Zarząd składa się z 3 osób.

35. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

36. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h) przyjmowanie i skreślanie członków.

37. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

38. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza.

39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

40. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

IZBA NIŻSZA PARLAMENTU WIEJSKIEGO

41. Izba Niższa Parlamentu Wiejskiego składa się ze 100 delegatów wybieranych spośród tych członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy są mieszkańcami wsi lub prowadzą gospodarstwo rolne, z zastrzeżeniem pkt. 46 i 47.

42. Pracami Izby Niższej Parlamentu Wiejskiego kieruje Marszałek i dwóch Wicemarszałków na podstawie Regulaminu Izby Niższej Parlamentu Wiejskiego. Regulamin pierwszej kadencji jest uchwalany przez Zarząd. Regulaminy kolejnych kadencji są uchwalane przez Walne Zgromadzenie. 

43. Pierwsza kadencja Izby Niższej Parlamentu Wiejskiego trwa 1 rok, a każda następna 3 lata.

44. Delegaci do Izby Niższej Parlamentu Wiejskiego pierwszej kadencji wybierani są przez Zarząd, natomiast do każdej następnej kadencji – przez wszystkich członków Stowarzyszenia w drodze Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Wiejskiego. [ROZDZIAŁ VII]

45. Marszałek i dwaj Wicemarszałkowie Izby Niższej Parlamentu Wiejskiego są  wybierani przez Zarząd. Członek Zarządu może być Marszałkiem lub Wicemarszałkiem Izby Niższej Parlamentu Wiejskiego. W kolejnych kadencjach Marszałek i Wicemarszałkowie są wybierani przez delegatów Izby Niższej Parlamentu Wiejskiego spośród siebie.

46. Jeśli liczba członków Stowarzyszenia jest mniejsza, niż 150 osób, Zarząd może ustalić, że liczba delegatów Izby Niższej Parlamentu Wiejskiego będzie niższa, niż 100.

47. W składzie Izby Niższej Parlamentu Wiejskiego musi być co najmniej 50% rolników, chyba że w Stowarzyszeniu nie ma wystarczającej liczby rolników, którzy zgłosili swoje kandydatury do wyborów.

 

ROZDZIAŁ VI

IZBA WYŻSZA PARLAMENTU WIEJSKIEGO

48. Izby Wyższa Parlamentu Wiejskiego składa się z 50 delegatów wybieranych spośród tych członków zwyczajnych  Stowarzyszenia, którzy są ekspertami w zakresie problematyki obszarów wiejskich, w tym rolnictwa, lub  problematyki związanej z żywnością lub z produktami nieżywnościowymi pochodzenia rolniczego, z zastrzeżeniem pkt 53.

49. Pracami Izby Wyższej Parlamentu Wiejskiego kieruje Marszałek i dwóch Wicemarszałków  na podstawie Regulaminu Izby Wyższej Parlamentu Wiejskiego. Regulamin pierwszej kadencji jest uchwalany przez Zarząd. Regulaminy kolejnych kadencji są uchwalane przez Walne Zgromadzenie. 

50. Pierwsza kadencja Izby Wyższej Parlamentu Wiejskiego trwa 1 rok, a każda następna 3 lata.

51. Delegaci do Izby Wyższej Parlamentu Wiejskiego pierwszej kadencji wybierani są przez Zarząd, natomiast do każdej następnej kadencji – przez wszystkich członków Stowarzyszenia w drodze Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Wiejskiego. [ROZDZIAŁ VII]

52. Marszałek i dwaj Wicemarszałkowie Izby Wyższej Parlamentu Wiejskiego są  wybierani przez Zarząd. Członek Zarządu może być Marszałkiem lub Wicemarszałkiem Izby Wyższej Parlamentu Wiejskiego. W kolejnych kadencjach Marszałek i Wicemarszałkowie są wybierani przez delegatów Izby Wyższej Parlamentu Wiejskiego spośród siebie.

53. Jeśli liczba członków Stowarzyszenia jest mniejsza, niż 150 osób, Zarząd może ustalić, że liczba delegatów Izby Wyższej Parlamentu Wiejskiego będzie niższa, niż 50.

 

ROZDZIAŁ VII

ORDYNACJA WYBORCZA DO PARLAMENTU WIEJSKIEGO

54. Wybory do Izby Niższej Parlamentu Wiejskiego i Izby Wyższej Parlamentu Wiejskiego drugiej i kolejnych kadencji odbywają się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia o nazwie „Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Wiejskiego”. Projekt uchwały przygotowuje Zarząd i poddaje pod konsultacje wewnętrzne z wszystkimi członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Uchwała „Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Wiejskiego” musi być podjęta przez Zarząd nie później niż na 4 miesiące przed końcem kadencji Izby Niższej Parlamentu Wiejskiego i Izby Wyższej Parlamentu Wiejskiego.

55. Wybory muszą być przeprowadzone nie wcześniej niż na 3 miesiące i nie później niż na 1 miesiąc przed upływem kadencji. Wybory do Izby Niższej Parlamentu Wiejskiego i Izby Wyższej Parlamentu Wiejskiego odbywają się w tym samym terminie.

56. Każdy członek zwyczajny ma prawo do zgłoszenia swojej kandydatury tylko do jednej z Izb. Kandydatura musi mieć pisemną rekomendację co najmniej 5 innych członków Stowarzyszenia.

57. Wybory odbywają się drogą elektroniczną. Aby głos był ważny,  głosujący musi wybrać nie więcej kandydatów, niż jest miejsc w danej Izbie. Głosujący ma prawo oddać głos na siebie.

58. Komisja Skrutacyjna musi się składać z co najmniej 7 osób.

59. Wszelkie inne zasady, procedury, narzędzia związane z wyborami określi  każdorazowo uchwała „Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Wiejskiego”, o której mowa w pkt. 54. Ordynacja wyborcza nie może być sprzeczna ze Statutem.

ROZDZIAŁ VIII

MAJĄTEK I FUNDUSZE

60. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i ofiarności publicznej.

61. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

62. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

63. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

Zarząd z zastrzeżeniem pkt. 65.

64. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu

działających łącznie.

65. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,

e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

66. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

67. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

68. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i przepisy Kodeksu Cywilnego.

SMUTNA PRAWDA:

​Pomimo, że mieszkańcy wsi stanowią obecnie 40% mieszkańców Polski:

  • w składzie narodowego Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej zaledwie około 5% posłów i senatorów reprezentuje - wg deklarowanych lub wykazywanych kompetencji lub zainteresowań -  obszary wiejskie, rolnictwo lub  gospodarkę żywnościową,

  • partie polityczne w swoich programach i codziennych działaniach traktują problematykę wsi drugorzędnie lub całkowicie ją pomijają,

  • mieszkańcy wsi, w tym rolnicy, są podzieleni na zwolenników różnych opcji politycznych, co jest czynnikiem utrudniającym lub wręcz blokującym dialog,  a dotychczasowe inicjatywy oddolne (zwłaszcza rolników) stworzenia organizacji ponad podziałami politycznymi broniącej interesów wsi nie dały widocznych efektów,

  • istniejące związki i organizacje wiejskie i rolnicze wykazują ograniczoną skłonność i zdolność do odważnego stawiania przed władzą realnych wyzwań, problemów, postulatów, czy też nawet gotowych projektów legislacyjnych, zadowalając się najczęściej doraźnymi reakcjami lub protestami w sytuacjach bieżących trudności, a nieraz wykazujących pasywność.